چرا خداوند اجازه می دهد در جهان شرور و بدبختی ها وجود داشته باشد؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – بخش سیزدهم

لازمه آفرینش انسان اختیار دادن به اوست و همین اختیار که لازمه انسان است برخی موارد به صورت جنایت از جانب افراد شرور بروز می کند. حمیدرضا آیت اللهی

چرا خداوند اجازه می دهد در جهان شرور و بدبختی ها وجود داشته باشد؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی - بخش سیزدهم

حمیدرضا آیت اللهی

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آن ها به متربیان بگردد.

درگفتار قبل به راز تفاوت ها و محرومیت های برخی افراد پرداختیم و گفتیم که محدودیت های وجودی ما قابل انفکاک از ما نیستند و هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد وگرنه آن فرد نبود. خداوند قوانینی که لازمه بهترین شرایط در زمین است قرارداده است که به صورتهای مختلف بروز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید