امیرعبداللهیان: آیا آلمان‌ها می پذیرند که اگر هیتلر فرزندی داشت امروز بیاید صدراعظم آلمان شود؟

وزیر امور خارجه گفت: به وزرای خارجه اروپایی و گوترش گفتم آیا آلمان‌ها می پذیرند که اگر هیتلر فرزندی داشت، امروز صدراعظم آلمان شود؟

روسیه: استعمار نوین غربی‌ها بر پایه سرکوب کشورهای مستقل است

دبیر شورای امنیت روسیه تاکید کرد، سرکوب کشورهای مستقل از جانب غرب استعماگری نوین را رقم زده است.