تبریز همچنان در اندیشه و کنار خواهر خوانده غریب

تبریزی‌ها امروز هم آمده بودند تا با چهره‌هایی مغموم از اندوه سنگین جنایات علیه فلسطینیان مظلوم و محصور در چنگال دژخیمان صهیون اما مصمم به…