۱۳ کاری که نباید با معده خالی انجام داد

کمبود غذا می‌تواند به طرق مختلف بر ما تاثیر بگذارد و همه این عواقب مربوط به رژیم غذایی نیست.