نذر پدری که 22 پزشک به جامعه تحویل داد

دکتر منصور ناظم بیش از ۵۵ سال سابقه طبابت دارد، او در همه دوران تحصیل رتبه نخست بود، برای وفای به عهد و نذر پدرش…