دخل و خرج خراسان جنوبی در سال 1402/ وضعیت بودجه‌ای خراسان جنوبی برای سال آینده روی کاغذ بد نیست

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: وضعیت خراسان جنوبی در منابع اعتباری عمرانی در مقایسه با میانگین کشوری که متوسط رشد اعتبارات عمرانی آن ۱۵/۰۴…