احیای بیست و یکم رمضان در بیمارستان شهید رهنمون یزد(2)

بیماران و کادر درمان بیمارستان شهید رهنمون یزد هم قدر بیست و یکم رمضان را دانسته و احیا گرفتند.

احیای بیست و یکم رمضان در بیمارستان شهید رهنمون یزد(2)

دیدگاهتان را بنویسید